Algemene voorwaarden

Reserveren

U kunt schriftelijk, telefonisch of via internet een kampeerplaats, boot, bungalow, villa, appartement of stacaravan reserveren. Elke dag van 9.00 – 18.00 uur kan de reservering doorgegeven worden via telefoonnummer 0514-522221.

Daarnaast kunt u te allen tijde online boeken op www.kuilart.nl. Na ontvangst van de reservering zenden wij een reserveringsbevestiging. Na ontvangst (binnen 14 dagen) van de aanbetaling is de reservering definitief. U krijgt dan geen aparte bevestiging meer. De bijkomende reserveringskosten zijn verplicht en bedragen € 12,50 voor een campingplaats, € 5,00 voor een boot en € 15,00 voor een bungalow/villa/appartement/stacaravan. De reserveringkosten worden bij meerdere boekingen of bij combinatie van boekingen eenmaal in rekening gebracht.

Annuleringsfonds

De huurprijs van de campingplaats, boot, bungalow, villa, appartement of stacaravan kan worden verhoogd met 4% van de huursom voor het annuleringsfonds van De Kuilart. Het annuleringsfonds vrijwaart u tegen kosten van een annulering veroorzaakt door één van de volgende gebeurtenissen, mits gestaafd met officiële verklaringen (bv. brief huisarts):

  • bij overlijden, plotseling opgetreden ziekte of ongeval van een familielid in de eerste graad, de hoofdpersoon of één der deelnemers.
  • bij vroegtijdig afbreken van uw vakantie wegens overlijden van een familielid in de eerste graad, van de hoofdpersoon of één der deelnemers
  • bij vroegtijdig afbreken van de vakantie wegens brand, stormschade of blikseminslag aan huis of inboedel van de hoofdpersoon of één der deelnemers.
  • een bijzondere oproep voor militaire dienst, anders dan bij mobilisatie.
  • onvrijwillige werkloosheid van de hoofdpersoon.
  • het door de hoofdpersoon onverwacht ter beschikking krijgen van een huurwoning, waarvan de huur ingaat in de periode van 30 dagen voor de aanvang van de huur tot en met de laatste dag van de huur van de vakantieaccommodatie.
  • noodgedwongen verhuizing van de hoofdpersoon door medische oorzaak, renovatie of verandering van werkkring.
  • het uitvallen van het door de hoofdpersoon voor de reis te gebruiken privé vervoermiddel door diefstal, brand, ontploffing of enig van buiten komend onheil binnen 30 dagen voor de voorgenomen aankomstdatum op de plaats van de vakantiebestemming.

Deelneming aan het annuleringsfonds geschiedt direct bij boeking. Het annuleringsfonds loopt van de dag van deelneming tot aan de dag van vertrek van De Kuilart. Annuleert u om één van bovenstaande redenen voor de dag van aankomst dan wordt 4% van de huursom en € 25 administratiekosten in rekening gebracht. Het reeds betaalde bedrag wordt terug betaald. In geval van vroegtijdig afbreken tijdens de vakantie om één van bovenstaande redenen, wordt naar rato van het aantal niet genoten vakantiedagen een percentage van de huursom terugbetaald. Onder naar rato vergoeding wordt verstaan een vergoeding in verhouding van het aantal ongenoten dagen tot het totaal aantal dagen van de huur.

Recron voorwaarden

Sluit u geen annuleringsverzekering via De Kuilart af, dan worden de kosten van annulering volgens de voorwaarden van de Recron berekend. U kunt hier de voorwaarden vinden en via de site van de Hiswa-Recron.

Voor zover hiervan niet uitdrukkelijk is afgeweken, zijn de standaardvoorwaarden voor toeristische standplaatsen, seizoen-, jaarplaatsen en vakantieverblijven van toepassing. Deze standaardvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem en verkrijgbaar in de receptie.

Betalingen

Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal Vakantiepark De Kuilart u de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog binnen 14 dagen te voldoen.

Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt Vakantiepark De Kuilart zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 14 dagen is verstreken en bent u aansprakelijk voor alle schade die Vakantiepark De Kuilart als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Vakantiepark De Kuilart in verband met uw reservering en de ontbinding heeft moeten maken. Vakantiepark De Kuilart heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van  de annuleringsvoorwaarden van de Recron van toepassing. Daarnaast heeft Vakantiepark De Kuilart in ieder geval het recht om incassokosten a €40,- per reservering in rekening te brengen. Tevens kan na 60 dagen na de vervaldatum 1% per maand over het totaal openstaande bedrag in rekening gebracht worden.

Vakantiepark De Kuilart heeft steeds het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.