Algemene voorwaarden

Bekijk de algemene voorwaarden betreffende reserveringen, betalingen en annuleringen die van toepassing zijn op uw boeking. Lees ook de Hiswa-Recron Voorwaarden voor als u geen annuleringsfonds heeft afgesloten bij De Kuilart.

Reserveren

U kunt telefonisch, via de e-mail of online een kampeerplaats, boot of accommodatie reserveren. Elke dag van 9.00 – 18.00 uur kan de reservering doorgegeven worden via telefoonnummer 0514-522221 of via de mail naar info@kuilart.nl.

Daarnaast kunt u te allen tijde online boeken op www.kuilart.nl. Na ontvangst van de reservering zenden wij een reserveringsbevestiging. De bijkomende reserveringskosten zijn verplicht en bedragen € 12,50 voor een campingplaats, € 15,00 bij een accommodatie en € 5,00 bij het boeken van een ligplaats. De reserveringskosten zullen wij bij meerdere boekingen of bij combinatie van boekingen op één naam eenmaal berekenen. Ook bij een online reservering worden er geen reserveringskosten in rekening gebracht.

Annuleringsfonds

U kunt een annuleringsfonds van De Kuilart afsluiten bij uw campingplaats, accommodatie of boot. Bij het afsluiten wordt het totaalbedrag verhoogd met 4% van het huursom bedrag. De annuleringsverzekering vrijwaart u tegen kosten van een annulering veroorzaakt door een gegronde gebeurtenis. Mits gestaafd met officiële verklaringen (bijv. brief huisarts).

Gegronde annuleringsgebeurtenissen

  • bij overlijden, plotseling opgetreden ziekte of ongeval van een familielid. Dit dient in de eerste graad, de hoofdpersoon of één van de deelnemers te zijn.
  • het vroegtijdig afbreken van uw vakantie wegens overlijden van een familielid. Van toepassing als het de eerste graad, van de hoofdpersoon of één der deelnemers is.
  • bij vroegtijdig afbreken van de vakantie wegens brand, stormschade of blikseminslag aan huis of inboedel van de hoofdpersoon of één der deelnemers.
  • een bijzondere oproep voor militaire dienst, anders dan bij mobilisatie.
  • onvrijwillige werkloosheid van de hoofdpersoon.
  • het door de hoofdpersoon onverwacht ter beschikking krijgen van een huurwoning. Hiervan dient de huur in te gaan in de periode van 30 dagen voor de aanvang van de huur. En geldt tot en met de laatste dag van de huur van de vakantie accommodatie.
  • noodgedwongen verhuizing van de hoofdpersoon door medische oorzaak, renovatie of verandering van werkkring.
  • het uitvallen van het door de hoofdpersoon voor de reis te gebruiken privé vervoermiddel. Mits dit door diefstal, brand, ontploffing of enig van buiten komend onheil is ontstaan. Of mits dit binnen 30 dagen voor de voorgenomen aankomstdatum op de plaats van de vakantiebestemming.

Voorwaarden annuleringsfonds

Deelneming aan het annuleringsfonds geschiedt direct bij boeking. Het annuleringsfonds loopt van de dag van deelneming tot aan de dag van vertrek van De Kuilart. Annuleert u om één van bovenstaande redenen voor de dag van aankomst? Dan wordt 4% van de huursom en administratiekosten in rekening gebracht. Het teveel betaalde bedrag zullen wij u terug betalen. Breekt u vroegtijdig tijdens de vakantie af om één van bovenstaande redenen? Dan wordt naar rato van het aantal niet genoten vakantiedagen een percentage van de huursom terugbetaald. Onder naar rato vergoeding wordt verstaan een vergoeding in verhouding van het aantal ongenoten dagen tot het totaal aantal dagen van de huur.

Recron voorwaarden

Sluit u geen annuleringsverzekering via De Kuilart af? Dan zullen de kosten van annulering volgens de voorwaarden van de Hiswa-Recron worden berekend. U kunt de voorwaarden vinden via de site van de Hiswa-Recron.

Voor zover hiervan niet uitdrukkelijk is afgeweken, zijn de standaard voorwaarden van toepassing. Dit geldt voor toeristische standplaatsen, seizoen-, jaarplaatsen en vakantieverblijven. Deze standaard voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en verkrijgbaar in de receptie.

Betalingen

Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. U krijgt dan de mogelijkheid om het nog verschuldigde bedrag alsnog binnen 14 dagen te voldoen.

Indien betaling ook dan uitblijft? Dan behoudt Vakantiepark De Kuilart zich het recht de overeenkomst te ontbinden (annuleren). Dit met ingang van de dag dat de termijn van 14 dagen is verstreken. Daarnaast bent u aansprakelijk voor alle schade die Vakantiepark De Kuilart als gevolg hiervan lijdt of zal lijden. Waaronder alle kosten die Vakantiepark De Kuilart in verband met uw reservering en de ontbinding heeft moeten maken. Vakantiepark De Kuilart heeft verder het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van  de annuleringsvoorwaarden van de Hiswa-Recron van toepassing. Bovendien heeft De Kuilart het recht om incassokosten à € 40,- per reservering in rekening te brengen. Tevens kan na 60 dagen na de vervaldatum 1% per maand over het totaal openstaande bedrag in rekening gebracht worden.

Vakantiepark De Kuilart heeft daarnaast steeds het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.